fbpx

שירותי סיעוד וטיפול בית

-על"ה זהב- שירותי סיעוד וטיפול בית

למי ניתן השירות ומה הוא כולל

השרות ניתן לזכאי חוק הסיעוד של הביטוח הלאומי ובאופן פרטי

על”ה זהב מספקת מטפלים לטיפול אישי למטופל בביתו. הטיפול מתבצע ע”י מטפלים ישראלים או עובדים זרים. אנו מספקים מטפלות מיומנות בפיקוח מקצועי. הפיקוח מתבצע ע”י עובדות סוציאליות ובקריות. המטפלות מותאמות למטופל על פי צרכיו, דוברות שפות שונות ומסורות ביותר.

הטיפול המוענק למטופל כולל:

טיפול אישי
הטיפול האישי במטופל מותאם לצרכיו וכולל סיוע ברחצה, הלבשה, הגשת הארוחות, ליווי (לרופאים, לגינה וכו’..), השגחה ואירוח חברה לקשיש

ניהול משק בית
המטפלות מסייעות למטופל בקניות, בישול, כביסה וניקיון בסיסי של ביתו.

הפנית עובדים זרים מארצות שונות
לצרכי טיפול במשך 24 שעות ביממה. הטיפול ניתן למטופלים הזקוקים לעזרה רבה ולהשגחה צמודה.

שרות טרום סיעוד
אנו מספקים שעות של טיפול בית מטעמנו, עד לקבלת האישור מביטוח לאומי לגבי מכסת השעות לה זכאי ההמטופל.

ייעוץ והדרכה  ע”י צוות מקצועי
מידע על שירותים בקהילה, קשר עם גורמים מטפלים. (כגון: הביטוח הלאומי, לשכות הרווחה השונות ועוד).

התקנת לחצני מצוקה וכן שירותים של קהילה תומכת

מרכזי יום
ניתן לשלב שרותי סיעוד של טיפול למטופל בביתו, עם ביקור במרכזי היום שלנו.

מדיניות האיכות שלנו - ISO 9001

 מדיניות האיכות ומטרות העמותה

1 .הנהלת העמותה שואפת להיות מובילה במתן טיפולי בית וסיעוד בבית הקשיש בפתח תקווה. ותנקוט בכל האמצעים לוודא כי שירותי העמותה יענו על צרכיו וציפיותיו של המטופל ובני משפחתו.

2 .הנהלת העמותה תשאף להיות ארגון בעל עצמאות וכדאיות כלכלית.

3 .תכנון ויישום הפעילויות בתחום האיכות יקיפו ויחייבו את כל הגורמים בעמותה ויעשו על פי דרישת תקן: ISO 9001 – 2015.

4. העמותה מבצעת את עבודתה ומספקת שירותים בהתאם לחוקים, ותקנות ממשלתיים מחייבים, תקנים רשמיים ותקני גופים בינלאומיים, ובהתאם לדרישות המטופלים והרגולטורים תוך כדי שיפור מתמיד.

5 .העמותה תפעל להדריך, ולספק את האמצעים מתאימים לעובדיה ולקבלני המשנה שלה כדי שרמת הטיפול תהיה גבוה ואיכותית.

6 .כל עובד ו/או בעל תפקיד ומנהל בעמותה, אחראי לבצע מטלות והדרישות והא אחראי על האיכות והבטיחות בעבודתו.

7 .העמותה פועלת ותפעל לשוויון הזדמנויות, אי העסקת ילדים, אי העסקה בכפיה, למניעת אפליה מכל סוג שהוא, שמירה על הפרטיות וחסיון המידע ומחויבת להגנה על זכויות אדם.

8 .העמותה תתמוך באימוץ העקרונות של מדיניות האיכות על ידי קבלני המשנה הפועלים עבורה ו/או ספקיה המספקים סחורה ו/או שירות.

9 .העמותה תטפח פתיחות ויצירת דו שיח עם עובדיה, בעלי עניין ועם הציבור הרחב תוך הקשבה לכל הנושאים העשויים להטרידם באשר לשיפור תהליכי איכות בעמותה, סכנות אפשריות השפעות של פעולות ו/או עבודות ותספק מענה מתאים לפניות.

10 .העמותה תמשיך ותשפר את התכניות והביצועים עקב מחויבותה לשיפור מתמיד ומתוך מחויבות ואחריות לעובדיה, תוך התחייבות לעבוד ולפעול על פי דרישות כל דין, חוק ואחרים.

11 .העמותה תהיה זמינה לציבור בכל נושא הקשור לנושאי האיכות, בטיחות ובריאות.

 

5/2018

ג’ינה ברק שמחי

טפסים ומידע שימושי